Projekt 
Apetyt na przyszłość
Apetyt na przyszłość - projekt w Gminie Krzeszów
Dla kogo?:
Gmina Krzeszów - Partner Wiodący oraz Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura - Partner
w związku z realizacją projektu pt.: „Apetyt na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Umowa o dofinansowanie nr RPPK.09.02.00-18-0037/17-00
zapraszają
do złożenia dokumentów rekrutacyjnych uczniów/uczennice Szkoły Podstawowej w Krzeszowie oraz Szkoły Podstawowej w Bystrem (klasy od I do VIII).

Formy wsparcia
1. Zajęcia dodatkowe „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”
2. Zajęcia dodatkowe „Eksperymenty przyrodnicze”
3. Warsztaty „Planeta robotów”
4. Jednodniowa wycieczka edukacyjna do placówki, która korzysta z nowoczesnych rozwiązań informatycznych (Multicentrum lub uczelnia wyższa)

Dokumenty do pobrania
PDF          zal_1_karta_zgloszenia.pdf
PDF          zal_3_dane_uczestnika.pdf
PDF          zal_4_status_uczestnika.pdf
PDF          zal_5_deklaracja_uczestnika.pdf


OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRONY - HELENA BUKOWSKA